SPI NOR フラッシュ * (Products of GigaDevice)

3.0V GD25WD ファミリー (ワイドボルテージレンジ: 1.65~3.6V)
製品名 容量 電源電圧 スピード パッケージ データシート
GD25WD80Cxxxx 8M bit 1.65V to 3.60V 50 to 100MHz データシートに表示
Datasheet(pdf)
GD25WD40Cxxxx 4M bit 1.65V to 3.60V 50 to 100MHz データシートに表示
Datasheet(pdf)
GD25WD20Cxxxx 2M bit 1.65V to 3.60V 50 to 100MHz データシートに表示
Datasheet(pdf)
GD25WD10Cxxxx 1M bit 1.65V to 3.60V 50 to 100MHz データシートに表示
Datasheet(pdf)
GD25WD05Cxxxx 512k bit 1.65V to 3.60V 50 to 100MHz データシートに表示
Datasheet(pdf)